Anunturi publice

 

 Ajutoare europene POAD 2019/2021

 FOARTE IMPORTANT!

 

         A vând în vedere HOTĂRÂREA nr.3 din data de 12.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgențe Galați, se sistează programul de lucru cu public, începând cu data de 12.03.2020 până la data de 31.03.2020, cu posibilitatea de prelungire a perioadei, cu excepția activităților urgențe și a celor ce se pot desfășura online.
  Beneficiarii Cantinei de Ajutor Social Galati sunt rugați, în acest timp, dacă folosesc mijloacele de comunicare la distanță:

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefon 0236/46 00 79.

 

 

 

       Solicitarile / cererile pentru inscrierea la Cantina de Ajutor Social Galati se depun la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pentru a beneficia de hrana prin Cantina de Ajutor Social Galati trebuie sa te incadrezi in categoriile enumerate la  Pasul 1. 

PASUL 1

Categoriile de beneficiari eligibili:

- Copii prescolari cu varsta peste un an, aflati in intretinerea familiilor monoparentale, indiferent de numarul membrilor sai si al caror venit net mediu lunar pe o persoana in intretinere este sub nivelul lunar al venitului minim garantat pentru o persoana singura.

- Copii in varsta de pana la 18 ani, care urmeaza o forma de invatamant la cursuri de zi, acreditate prevazute de lege, pana la finalizarea acestor cursuri, fara a depasi varsta de 26 ani, in cazul celor care urmeaza studii superioare cu durata mai mare de 5 ani, aflati in intretinerea familiilor al caror venit mediu lunar pentru o singura persoana in intretinere este sub nivelul lunar al venitului minim garantat pentru o singura persoana.

- Copii in varsta de pana la 18 ani, care urmeaza cursurile scolilor speciale si care provin din familii al caror venit net mediu lunar pe o persoana in intretinere este sub nivelul lunar al venitului minim garantat pentru o persoana singura, beneficiar de servicii cantinei in perioada vacantelor.

- Invalizii si bolnavii cronici, aflati in imposibilitate de munca, cu acte doveditoare eliberate de medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul Casei Nationale de Pensii si al caror venit net mediu lunar pentru o persoana in intretinere este sub nivelul lunar al venitului minim garantat pentru o singura persoana.

- Persoane cu handicap, care poseda certificate medicale eliberate de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap.

- Persoanele singure sau familiile ramase fara locuinta, asistate in cadrul adaposturilor temporare,  centrelor de urgenta pentru persoane fara adapost, fundatiilor, al caror venit net mediu lunar pentru o singura persoana in intretinere este sub nivelul lunar al venitului minim garantat pentru o singura persoana.

- Persoanele care temporar nu realizeaza venituri, beneficiaza de serviciile cantinei, pe o perioada de cel mult 90 de zile calendaristice.

- Persoanele care au implinit varsta de pensionare, conform legii pensiilor reactualizata, care sunt izolate social, nu au sustinatori legali, sunt lipsite de venituri sau al caror venit net mediu lunar pe o persoana in intretinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea venitului minim garantat.

Persoanele singure sau familiile indeptatite sa beneficieze de serviciile cantinei si  care realizeaza un venit mediu pe o persoana ce depaseste nivelul lunar al venitului minim garantat pentru o persoana singura, beneficiaza de serviciile cantinei cu plata unei contributii de 30% din venitul net mediu lunar pe o persoana, fara a depasi costul meselor servite calculat pe aceeasi perioada.

Persoanele titulare de dosar ai caror membrii beneficiaza de hrana si care sunt apte de munca sunt obligate sa presteze lunar 5(cinci) zile de munca pentru realizarea unor actiuni sau lucrari de interes public.

Daca faci parte din categoriile de beneficiari eligibili, trebuie sa depui  o solicitare  la adresa de e-mail:    

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. in care sa soliciti inscrierea la Cantina de Ajutor Social Galati, sa mentionezi  adresa unde locuiesti si numarul de telefon.

Vei fi contactat de catre personalul de specialitate al Cantinei de Ajutor Social Galati in vederea rezolvarii situatiei.

Dupa indeplinirea criteriilor de eligibilitate si verificarea actelor necesare vei depune prin posta sau prin posta electronica actele comunicate de catre personalul  Cantinei de Ajutor Social Galati in vedere  acordarii hranei.

        Actele necesare pentru inscrierea la Cantina de Ajutor Social Galati  le vei  transmite pe adresa de mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. sau prin posta la adresa : strada Dogariei nr. 26A, Galati

Relatii poti obtine de la telefonul: 0236 46 00 79, de luni pana vineri intre orele 7 00 – 15 00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantina de Ajutor Social Galaţi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 1. referent specialitate, gradul II, Achiziții Publice;
 2. muncitor necalificat.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • referent specialitate, gradul II, Achiziții Publice:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, economice, inginerești, administrative;
  • vechime necesară exercitării funcției contractuale, minimum 3 ani în specialitatea studiilor absolvite;
  • minimum 1 an experiență în achiziții publice.
 • muncitor necalificat:
  • studii G/M;
  • vechime în muncă – minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 septembrie 2019, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 septembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține sediul Cantinei de ajutor social Galați, Strada Dogăriei nr. 26 A, județul Galați, telefon 0236 / 460.079, interior 13.